Tài khoản này đã bị treo.
Là tên miền đã bị lạm dụng, hoặc sử dụng tài nguyên bất hợp lý.
Hãy liên hệ với Ban Phát triển Hệ thống CNTT - Bộ phận quản lý máy chủ (ĐT: 212)

 

This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.