Lớp Môn Học Phòng Học Ngày Lên Lớp Giảng Viên
DB14TY11DH, DB15TY04DH, DB15TY10DH
Vi sinh trong
...
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246
Số nội bộ: 271