Lớp
Môn Học
Phòng Học
Ngày Lên Lớp
Giảng Viên
Ghi Chú
DB12TY10DH, DB13TY04DH, DB13TY11DH
Chăn nuôi động vật hoang dã 24-25/6  Thầy Tuấn Trà Cú
DB14TY11DH, DB15TY04DH, DB15TY10DH
Chăn nuôi động vật hoang dã
24-25/6
Thầy Tuấn
Trà Cú
ĐH Luật VHVL tháng 11/2014(DB14L11DH)
Nghỉ 24-25/6    
ĐH Luật VB2 tháng 11/2014(VB14L11DH)
Nghỉ 24-25/6  
ĐH Luật VHVL tháng 4/2015(DB15L04DH)
Nghỉ
24-25/6
 
ĐH Luật VHVL tháng 10/2015(DB15L10DH)
Nghỉ 24-25/6  
ĐH Luật VB2 tháng 10/2015(VB15L10DH)
Nghỉ
24-25/6
 
ĐH Luật VHVL tháng 4/2016(DB16L04DH)
Nghỉ
24-25/6
   
ĐH Luật VHVL tháng 11/2016(DB16L11DH)
Luật Hình sự 1 LT03
24-25/6
Thầy Cường CNDH
ĐH Luật VB2 tháng 10/2016(VB16L11DH)
Luật Hình sự 1 LT03
24-25/6
Thầy Cường CNDH
ĐH Luật L.Thông tháng 10/2016(DE16L10DH) Luật Hình sự 1 LT03
24-25/6
Thầy Cường CNDH
ĐH Điện LT từ CĐ  4/2015  (DF15KD04DH)
Thực hành Vận hành HTĐ(Nhóm1,3)

N1 ngày 24/6
N3 ngày 25/6
Thầy Hiền
TVU 
ĐH Điện LT từ CĐ  11/2015 (DF15KD11DH)
Thực hành Vận hành HTĐ(Nhóm 1,3)
 
N1 ngày 24/6
N3 ngày 25/6
Thầy Hiền
TVU 
ĐH Điện LT từ TC  4/2015  (DE15KD04DH)
Thực hành Vận hành HTĐ(Nhóm 1,3)
N1 ngày 24/6
N3 ngày 25/6
Thầy Hiền
 TVU
ĐH Điện LT từ TC 10/2015 (DE15KD10DH)
Thực hành Vận hành HTĐ(Nhóm 1,3)
N1 ngày 24/6
N3 ngày 25/6
Thầy Hiền
TVU 
ĐH Điện LT từ TC 11/2015 (DE15KD11DH)
Thực hành Vận hành HTĐ(Nhóm 1,3)
N1 ngày 24/6
N3 ngày 25/6
Thầy Hiền
TVU 
ĐH Điện LT từ TC 11/2016 (DE16KD11DH) Nghỉ   24-25/6  
TC SP Tiểu học khóa 2015 (TK15THDH)

Tiếng Việt & phương pháp dạy học Tiếng Việt
ở tiểu học

   17-18/6 Cô Nở   

CHI NHÁNH DUYÊN HẢI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 87, Đường 19/5, khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải
Điện thoại: 074.3833095