Lớp
Môn Học
Phòng Học
Ngày Lên Lớp
Giảng Viên
Ghi Chú
DB12TY10DH, DB13TY04DH, DB13TY11DH
Nghỉ    19-20/8    
DB14TY11DH, DB15TY04DH, DB15TY10DH
Nghỉ 
19-20/8
ĐH Luật VHVL tháng 11/2014(DB14L11DH)
Tư pháp Quốc tế 1 P3  19-20/8  Thầy Phong
CNDH 
ĐH Luật VB2 tháng 11/2014(VB14L11DH)
Tư pháp Quốc tế 1 P3  19-20/8  Thầy Phong CNDH
ĐH Luật VHVL tháng 4/2015(DB15L04DH)
Tư pháp Quốc tế 1
P3 
19-20/8
Thầy Phong
CNDH 
ĐH Luật VHVL tháng 10/2015(DB15L10DH)
Tư pháp Quốc tế 1 P3  19-20/8 Thầy Phong CNDH
ĐH Luật VB2 tháng 10/2015(VB15L10DH)
Tư pháp Quốc tế 1 P3 
19-20/8
Thầy Phong
CNDH
ĐH Luật VHVL tháng 4/2016(DB16L04DH)
Logic học đại cương
19-20/8
 Cô Tuyết UBTX
ĐH Luật VHVL tháng 11/2016(DB16L11DH)
Logic học đại cương
19-20/8
Cô Tuyết UBTX
ĐH Luật VB2 tháng 10/2016(VB16L11DH)
Logic học đại cương
19-20/8
Cô Tuyết  UBTX
ĐH Luật L.Thông tháng 10/2016(DE16L10DH) Logic học đại cương
19-20/8
 Cô Tuyết UBTX 
ĐH Điện LT từ CĐ  4/2015  (DF15KD04DH)
TH Điện tử CS Nhóm 2
TH Vận Hành HTĐ N3

19/8
Cô Na
Thầy Hiệu
TVU 
ĐH Điện LT từ CĐ  11/2015 (DF15KD11DH)
TH Điện tử CS Nhóm 2
TH Vận Hành HTĐ N3
 
19/8
Cô Na
Thầy Hiệu
TVU 
ĐH Điện LT từ TC  4/2015  (DE15KD04DH)
TH Điện tử CS Nhóm 2
TH Vận Hành HTĐ N3
19/8
Cô Na
Thầy Hiệu
 TVU
ĐH Điện LT từ TC 10/2015 (DE15KD10DH)
TH Điện tử CS Nhóm 2
TH Vận Hành HTĐ N3
19/8
Cô Na
Thầy Hiệu
TVU 
ĐH Điện LT từ TC 11/2015 (DE15KD11DH)
TH Điện tử CS Nhóm 2
TH Vận Hành HTĐ N3
19/8
Cô Na
Thầy Hiệu
TVU 
ĐH Điện LT từ TC 11/2016 (DE16KD11DH) Nghỉ   19-20/8  
TC SP Tiểu học khóa 2015 (TK15THDH)

Toán và PP dạy toán ở TH

  19-20/8 Cô Tuyết  P4

CHI NHÁNH DUYÊN HẢI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 87, Đường 19/5, khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải
Điện thoại: 074.3833095