DB12TY10DH

X-quang Siêu âm

Bệnh Dinh Dưỡng

Kiểm nghiệm Thú sản

24/6/2017 Trà cú 60’

Sáng

Chiều

Tối

8h30

13h30

17h00

DB13TY04DH
DB13TY11DH
DB14TY11DH
DB15TY04DH
DB15TY10DH
DB16L11DH Lý luận NN và PL 1 25/6/2017 P.3 120’ Tối 17h00
VB16L11DH
DE16L11DH
DB12TY10DH Vệ sinh MT chăn nuôi thú y 25/6/2017 Trà Cú 90’ Sáng 8h30
DB13TY04DH
DB13TY11DH
DB14TY11DH Độc chất học Thú y 25/6/2017 Trà Cú 120’ Chiều 13h30
DB15TY04DH
DB15TY10DH
VB13L04DH Luật Bảo hiểm xã hội 25/6/2017 P3   Sáng 8h00
VB13L11DH
VB14L11DH

CHI NHÁNH DUYÊN HẢI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 87, Đường 19/5, khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải
Điện thoại: 074.3833095